Z vyhlášky č. 518/2004:

Chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna

(K § 77 odst. 1 zákona)

§ 6

Charakteristika chráněného pracovního místa a pracovního místa v chráněné pracovní dílně

Charakteristika chráněného pracovního místa a pracovního místa v chráněné pracovní dílně obsahuje popis

a) pracovní činnosti,
b) pracoviště a jeho umístění,
c) pracovních podmínek.

§ 7

Způsob výpočtu ročního přepočteného počtu zaměstnanců

(1) Pro splnění podmínky zaměstnávání nejméně 60 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců chráněné pracovní dílny.

(2) Do průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se započítávají pouze zaměstnanci v pracovním poměru.

(3) Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zjišťuje jako podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin těmito zaměstnanci v daném kalendářním roce, zvýšeného o neodpracované hodiny

a) v důsledku dočasné pracovní neschopnosti, za kterou je poskytováno nemocenské,
b) v důsledku čerpání dovolené na zotavenou,
c) z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele,
d) z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance, pokud se jedná o překážky, při kterých má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu 6) nebo mu podle § 192 odst. 1 část věty druhé za středníkem zákoníku práce náhrada mzdy nebo platu nepřísluší,
e) v důsledku ošetřování dítěte nebo péče o ně nebo ošetřování jiného člena domácnosti, za které náleží ošetřovné 7), a celkové stanovené týdenní pracovní doby 8) bez svátků připadající v daném kalendářním roce na jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu 8).

(4) Je-li chráněná pracovní dílna provozována pouze po část kalendářního roku, použije se při zjišťování průměrného přepočteného počtu zaměstnanců celková stanovená týdenní pracovní doba bez svátků připadající v daném kalendářním roce na jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu 8) v těch měsících, v kterých je chráněná pracovní dílna provozována.

(5) Pro účely splnění podmínky zaměstnávání nejméně 60 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, se průměrný roční přepočtený počet těchto zaměstnanců zjišťuje obdobně podle odstavců 2 až 4; každý zaměstnanec, který je osobou s těžším zdravotním postižením 9), se započítává třikrát.

(6) Výpočet průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se provádí na dvě platná desetinná místa.

Pokud se chcete dozvědět více o možnosti zaměstnance z chráněné dílny, ozvěte se nám prosím.